Orta təhsil

 

 

Liseyimizin əsas məqsədi təhsil alanların şifahi nitq və yazı mə­dəniyyətinin, ünsiyyət bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi tə­fək­kürünün inkişafını, təhsil proqramına daxil olan fənlər üzrə və eləcə də dünya sivilizasiyasının inkişafı haqqında müvafiq bilik və tə­səvvürlərinin formalaşdırılmasını, müasir informasiya – kommu­ni­ka­siya vasitələrindən istifadə etmək qabiliyyətini, hadi­sələri qiy­mət­lən­dirmək və öz gələcək fəaliyyət istiqamətlərini mü­əy­­yənləşdirmək ba­carığını təmin etməkdən ibarətdir.